Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır”

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak.
 • İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru metninde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.
 • Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Birden fazla meslek koluna yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • İş talep başvurusunda bulunan adayların listeleri Türkiye İş Kurumundan Üniversitemize gönderildikten sonra adayların başvurdukları meslek alanına ilişkin koşulları sağlayıp, sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla adaylardan www.yyu.edu.tr adresinden koşullara ilişkin belge isteme duyurusu yapılacaktır. Belgelerini ilan koşullarına göre tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edenlerin isim ve bilgileri kura işlemleri için notere gönderilecektir. Söz konusu ilan koşullarını sağlamayan adayların isim ve bilgileri kura çekimi için notere gönderilmeyecektir.
 • Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 19/02/2024 Pazartesi günü saat 14.00’da yeri www.yyu,edu.tr adresinden duyurulacak Üniversitemiz kampüs yerleşkesinde katılımcıların huzurunda yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
 • Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
 • Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sözlü sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır
 • Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir
 • Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır
 • Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 • Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir..
 • Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
 • Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav
 • Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 • Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü
 • Devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet ya da Üniversitemiz hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 • Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilanı her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/01/2024 -08/01/2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6’ncı, 7’nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Araştırma Görevlisi kadroları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), atama yapılacak programın eğitiminde

hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda en az 70 Puan almış olmak. Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş

Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandan En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenek puanı ile öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlarınn öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

* Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

* Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

* Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

* Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

* Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Van Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Gerçekleştirecek İşte aranan şartlar Van Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Gerçekleştirecek İşte aranan şartlar

3- 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

4- Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02/01/2024

Son Başvuru Tarihi: 16/01/2024

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 19/01/2024

Giriş Sınavı Tarihi: 24/01/2024

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 26/01/2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.yyu.edu.tr

KONTENJANLAR

35 sürekli işçi kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.

31 sürekli işçi kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.

195 sözleşmeli personel kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Admin Admin